Sunday, May 27, 2007

"Siapa Yang Mengenal Dirinya, Maka Dia Telah Mengenal Tuhan-nya"

Mukaddimah

Kita sering mendengar ramai penceramah yang sering mengucapkan ungkapan seperti ini kerana menyangka ianya adalah hadis Rasulullah yang perlu diimani. Ungkapan ini sering disalahtafsirkan, khususnya penganut aliran Wahdatul Wujûd.


Sebenarnya ungkapan ini bukanlah merupakan hadis Rasulullah


Naskah Hadis (maudhu’)

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

Maksudnya "Barangsiapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Rabb-nya."

Imam an-Nawawiy berkata, "Hadits ini tidak sahih."
Ibn as-Sam'aniy berkata, "Ini adalah ucapan Yahya bin Mu'adz ar-Raziy."

Catatan:

Syaikh Muhammad Luthfiy ash-Shabbaq (penahqiq) buku ad-Durar al-Muntatsirah Fî al-Ahâdîts al-Musytahirah tulisan Imam as-Suyûthiy berkata,
tarafnya MAUDHU' (PALSU);


Sila rujuk ,
 • Fatâwa an-Nawawiy, h.120
 • al-Maqâshid al-Hasanah Fî Bayân Katsîr Min al-Ahâdîts al-Musytahirah 'Ala al-Alsinah, karya as-Sakhâwiy, h.419
 • al-Asrâr al-Marfû'ah Fî al-Akhbâr al-Mawdlû'ah, karya Mala al-Qariy, h.506
 • Tamyîz ath-Thayyib Min al-Khabîts Fîmâ Yadûr 'Ala Alsinah an-Nâs Min al-Hadîts, karya Ibn ad-Diba', h.165
 • Kasyf al-Khafâ` wa Muzîl al-Ilbâs 'Amma isytahara Min al-Ahâdîts 'Ala Alsinah an-Nâs, karya al-'Ajlûniy, Jld.II, h.262
 • al-Fawâ`id al-Majmû'ah Fî al-Ahâdîts al-Mawdlû'ah, karya Imam asy-Syaukaniy, h.87
 • Asnâ al-Mathâlib, karya Muhammad bin Darwîsy al-Hût, h.219
 • Risalah: al-Qawl al-Asybah Fî Hadîts Man 'Arafa Nafsahu 'Arafa Rabbahu, karya Imam as-Suyûthiy di dalam kitabnya al-Hâwiy, Jld.II, h.412
 • Tadrîb ar-Râwiy, karya Imam as-Suyûthiy, h.370
 • Tadzkirah al-Mawdlû'at, karya al-Fitniy, h.16
 • al-Fatâwa al-Hadîtsiyyah, karya Ibn Hajar al-Haitamiy, h.211
 • Hilyah al-Awliyâ`, karya Abu Nu'aim al-Ashfahâniy, Jld.X, h.208

(Disaring dari sumber asal : ad-Durar al-Muntatsirah Fi al-Ahadits al-Musytahirah karya Imam as-Suyuthiy, tahqiq oleh Syaikh.Muhammad Luthfiy ash-Shabbagh, h.173, hadits no.393) " - (www.al-sofwah.or.id )

1 comment:

tia said...

Salamualaikum.

Chik, some of the texts are on the notebook-like displays, but some of it on the right side are not. And the one that not, have the same colour as the background. I have a bit difficulty to read the whole text.
Can you improve that?
TQ